homepage-2.jpg

BIO

“I'm a musical healer. My music is my mission, to bridge the gap between cultures.”

- Spaicy Bazile

 

 

 

SPAICY was born in Montréal, in a multi-cultural neighborhood. Her upbringing exposed her to several worlds simultaneously. After graduating from the University of Manitoba, the Haitian-Canadian singer-songwriter left her teaching career to embark on a worldwide musical journey.

 

 

Her debut album titled "1st Intuition" and her EP album "3rd Season" earned her invitations to participate in various television shows and to perform on several internationally renowned stages: TV show Belle et Bum, Les Francofolies de Montréal in Québec, Canada, UNESCO Youth Forum in Paris, France, Couleur Café Festival in Brussels, Belgium.

 

In 2011, she traveled to Haiti for an exploratory musical and humanitarian project and that is where the essence of her mission was revealed. Her travels as well as her participation in the Cotonou Jazz Festival in Benin and her tour in Ghana, revived her root chakra! Africa confirmed to her what Haiti had revealed. She now had a better understanding of her story and the story she wanted to tell through her songs.

 

This has helped to shape her musical identity. A sound that we can discover on her new single

"I GOTTA GO" as a prelude to her next album scheduled for 2021. Spaicy presents us Afro-Pop music sparkled with her Creole roots. It is a sweet blend of tradition and modernity.

 

On her new album, she surrounded herself with renowned producers such as Elijah de JahProd and the Ghanaian Kwame Yeboah (author and creator of inspiring music with several major artists, in particular: Cat Stevens, Craig David, and Pat Thomas.)

 

Spaicy is not just music! She is the texture of her hair, the beating of her heart and the flavor of her cooking. Her artistic side is also found in her kitchen! Being vegan for a few years, she surprised us with the release of her recipe book, "Vegan Creole Secrets" through which, just like with her musical inspirations, she draws on the traditional Afro-Haitian heritage for flavors and makes us discover the pleasure of healthy food.

 

 

Spaicy is food, meditation, and an expression of music that is soothing for the soul!

     « Mwen se yon geriseuz mizikal. Mizik mwen, se misyon pam ki pemet mwen konble vid ki egziste ant kilti yo».                 - Spaicy Bazile

 

SPAICY pran nesans li nan Monreyal, nan yon katye miltikiltirèl. Se bagay sa a, ki louvri zye li sou tout mond lan.

Aprè li te fini nan Inivèsite Manitoba e pran diplòm li tou, Atis konpozitè ayisyen-kanadyen an mete de kote karyè li kom pwofesè pou li te kòmanse yon vwayaj nan mond mizikal la.

 

Premye albòm li ki gen pou tit "Premye entwisyon" ak album EP li "twazyem sezon" te pèmèt li jwenn  envitasyon pou patisipe nan plizyè pwogram televizyon e an menm tan pou pèfome nan yon pakèt aktivite entènasyonal ki gen anpil prestij; pami yo : Emisyon televizyon Belle et Bum, Les Francofolies de Montréal (Québec Canada) UNESCO Youth Forum (Paris France), Couleur Café Festival (Brussels, Belgique).

 

Nan lane 2011, li te vizite Ayiti pou yon pwojè a karaktè mizikal e tou imanitè dobsevasyon teren an; E se bagay sa menm ki eleman esansyèl de pwop misyon li. Pakèt vwayaj li yo ansanm ak tout patisipasyon li nan Festival Jazz kotonou nan peyi Benen e tou vizit pèfomans li nan Gana fè li rekonekte ak pwop idantite li!

kontinan Afriken an, rekonfime li sa Ayiti te deja revele'l. Li vin gen yon pi bon konpreyansyon sou istwa li e tou de mesaj li vle fè pase nan mizik li yo.

 

Vwayaj li yo ede li fòme idantite mizikal li. Yon melodi ke nou ka dekouvri nan nouvou mizik poukont li a "I GOTTA GO" kòm yon avan gou de pwochen albòm li an ki dwe soti nan lane 2021. Spaicy prezante nou yon mizik Afro-Pop avek pwop touch rasin lombrit li ki se kreyol la atravè vwayaj lanmou li! Sa a se yon bèl melanj ant tradisyon e modènite.

 

Nan nouvo albòm li an, li te akonpanye de yon pakèt pwodiktè ki fè non yo deja nan mizik la tankou Elijah de JahProd e tip ki sot peyi Gana a Kwame Yeboah (otè ki kreye mizik enspirasyon avek yon pakèt gwo atis tankou : Cat Stevens, Craig David, Pat Thomas ... )

 

Spaicy, se pa sèlman mizik! Nan pwent cheve li yo, nan fason kè li ap bat e tou nan bongou ou jwenn nan manje li yo. Aspè atistik li a ou rejwenn li nan kwizin li! Kom you moun ki vejetaryenn padan kek lane!

Li te siprann nou avek liv resèt kwizin li soti, "Vegan kreyòl Sekrè" Kote nou remake menm jan avek enspirasyon mizik li yo, li pwize sous enspirasyon li nan richès patrimwan tipik afroayisyen pou jwenn bon jan gou manje e ansuit fè nou dekouvri

gou bouch nou pou yon meye swen sante pou nou.

 

Spaicy se manje, se meditasyon, se ekspresyon mizikal ki fè nou byen jis nan nanm nou!

«Je suis une musical healer. Ma musique est ma mission afin de combler le fossé entre les cultures» 

- Spaicy Bazile

 

 

SPAICY est née à Montréal, dans un quartier multi-culturel . Ce qui lui a ouvert le cœur à plusieurs mondes à la fois. Après avoir obtenu son diplôme à l’Université du Manitoba, l’Auteure-compositrice-interprète, Haïtienne Canadienne, quitte sa carrière d’enseignante pour se lancer dans un voyage musical avec pour destination le monde.

 

Son premier album intitulé «1st Intuition» et son album EP « 3rd Seaon », lui ont valu d’être invitée à participer à diverses émissions de télévision et à se produire sur plusieurs scènes de renommée internationale telles que: l’émission télé Belle et Bum, Les Francofolies de Montréal (Québec Canada) Forum Jeunesse de l’UNESCO  (Paris France), Festival Couleur Café (Bruxelles, Belgique).

 

En 2011, elle se rend en Haïti pour un projet musical et humanitaire exploratoire et c’est là que se révèle l’essence de sa mission.  Ses voyages ainsi que ses participations au festival de Jazz de Cotonou au Bénin et sa tournée au Ghana, ravivent son chakras racine! L’Afrique lui confirme ce qu’Haïti lui avait révélé. Elle comprend mieux son histoire et celle qu’elle veut raconter dans ses chansons.

 

Ses voyages contribuent à façonner son identité musicale. Un son qu’on peut découvrir sur son nouveau single   

«I GOTTA GO » en prélude de son prochain album prévu pour 2021. Spaicy nous présente une musique Afro-Pop imprégnée de ses racines Créoles de maturité, de voyage et d’amour! C’est un doux mélange entre tradition et modernité.

 

Sur son nouvel opus elle s’est entourée de producteurs de renom tel que Elijah de JahProd et le Ghanéen Kwame Yeboah (l’auteur de la création de musiques inspirantes avec des artistes d’envergure notamment: Cat Stevens, Craig David, Pat Thomas…)

 

Spaicy, n’est pas que musique! Elle est la texture de ses cheveux, les battements de son coeur et la saveur de sa cuisine. Son côté artistique se retrouve aussi dans sa cuisine ! Étant végétalienne depuis quelques années! Elle nous surprend avec la sortie de son livre de recette, « Vegan Creole Secrets » à travers lequel tout comme dans ses inspirations musicales, elle puise dans le patrimoine afro-haitien traditionnel pour les saveurs et nous faire découvrir les plaisirs gustatifs de la nourriture saines.

 

Spaicy c’est la nourriture, la méditation, une expression de la musique qui fait du bien à l’âme!

 
photo-background 2a.jpg

VIDEO

Watch the new single

'' I GOTTA GO ''

NEWS

Screen_Shot_2020-11-12_at_5.32.05_PM.png

SPAICY wins an award at the Autumn Harvest GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS 2020 for her Recipe book VEGAN CREOLE SECRETS

SPAICY is invited to share a motivational speech and perform her songs at the UNESCO YOUTH FORUM

logo-lojiq-1.png

SPAICY wins the LOJIQ grand Prize for her artistic humanitarian project in Cap Haitien

canada-150-1.png

SPAICY represents Canada abroad for Canada 150th confederation Anniversary at the MUSEUM OF ARTS AND HISTORY located at THE HISTORICAL CINQUANTENAIRE in Brussels

Read More
Shadow on Concrete Wall

MUSIC

I GOTTA GO – new single

3rd-season.png

3rd SEASON – E.P. album

1st-intuition.png

1st INTUITION – Album

 
 

PROJECTS

In memory of my grandmother, I have founded the non-profit organization

ALC ACADEMY (Anne-Lamercie-Cédat). Mission statement: ARTS TO PROMOTE EDUCATION & WELL-BEING.

Current projects :

picture-veganbook.jpg

VEGAN CREOLE SECRETS

MAKE YOUR FUTURE SHINE

Learn More
 
joanna-kosinska-MnKWt1W1GDg-unsplash.jpg

CONTACT

For booking

RIDER
PRESS FILE